HOSS LIVE CLASSES

เปิดประตูสู่โลกกว้าง !

ด้วยหลักสูตรออนไลน์ที่สถาบัน
House of Soft Skills Thailand
ได้แล้ววันนี้

ทดลองเรียนฟรี!
HOSS LIVE CLASSES

เปิดประตูสู่โลกกว้าง !

ด้วยหลักสูตรออนไลน์ที่สถาบัน House of Soft Skills Thailand ได้แล้ววันนี้

ทดลองเรียนฟรี!

การก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ได้เชื่อมโยงผู้คนที่มีเชื้อชาติและวัฒนธรรมอันหลากหลายจากทั่วโลกเข้าด้วยกัน ที่สถาบัน House of Soft Skills Thailand (HOSS) แห่งนี้ บุตรหลานของท่านจะได้รับโอกาสในการฝึกทักษะการปรับตัวที่ดีขึ้นในทุกสภาพสังคมและวัฒนธรรม ยิ่งไปกว่านั้น บุตรหลานของท่านจะมีความมั่นใจในตนเอง ยอมรับความเปลี่ยนแปลง และมีความเคารพในทุกวัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนาที่แตกต่างกัน

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

เรียน Phonics

Phonics คือรูปแบบการเรียนรู้ภาษารูปแบบหนึ่ง โดยการทำความเข้าใจสัญลักษณ์ในการสื่อสาร ตัวอักษร หรือ คำ ว่าออกเสียงอย่างไร ซึ่งถือเป็นแกนหลักของภาษาทุกภาษา

จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

อัจฉริยภาพทางด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ช่วยให้เกิดพัฒนาการทางสมองและจิตใจ จะช่วยให้เด็กๆ มีสมาธิจดจ่อได้ดีขึ้น และหล่อเลี้ยงความสามารถของเด็กในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น

การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ผู้คนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของประชากรทั่วโลกใช้สื่อสารกัน เช่นเดียวกับการเรียนรู้ภาษาอื่นๆ การเรียนรู้ภาษาตั้งแต่อายุน้อยจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุด

ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์

มนุษยสัมพันธ์เป็นสิ่งที่กำหนดผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ในการทำงาน การปลูกฝังทักษะการเข้าสังคมตั้งแต่เด็ก จะช่วยให้เด็กสามารถปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้ดีขึ้น

ความฉลาดทางอารมณ์

ความฉลาดทางอารมณ์ คือความสามารถในการปรับหรือควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้น มีความเห็นอกเห็นใจ และเข้าใจอารมณ์ของคนที่อยู่รอบข้าง

พัฒนาบุคลิกภาพ

การมีบุคลิกภาพที่ดีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในอนาคตให้แก่เด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็กมีทักษะ Soft Skills และทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คน

ABAS Accreditated

ได้รับการรับรองคุณภาพทางการศึกษาจาก American Board of Accreditation Services

ผ่านการรับรองว่า “สามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับเด็ก รวมทั้งการพูดภาษาอังกฤษ, Phonics และพัฒนาบุคลิกภาพ”

สถาบัน House of Soft Skills Thailand (HOSS)

เราคือใคร

ครูและบุคลากรของสถาบันคือผู้อุทิศตัวเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกขึ้นในตัวเด็ก เราสอน “The Missing Skills" หรือ ทักษะที่ตกหล่นไปจากการเรียนการสอนในโรงเรียน และเชื่อว่าการมอบทักษะเหล่านี้แก่เด็กในช่วงวัยที่เหมาะสม จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กไปตลอดชีวิต เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่ดีให้แก่เด็ก และมีความสุขที่ได้ทำงานใกล้ชิดกับเด็กๆ

พันธกิจของเรา

พันธกิจของเราคือ เตรียมความพร้อมให้เด็กๆ มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีเลิศ มีความมั่นใจในตนเอง มีทักษะการปฏิสัมพันธ์ที่ดี และมีอุปนิสัยที่ยอดเยี่ยม เราเชื่อว่าทักษะเหล่านี้เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดที่ต้องใช้ในการประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21

เราสอนทักษะที่ไม่มีสอนที่ไหน

ระบบการศึกษาแบบดั้งเดิมให้ความสำคัญกับทักษะ Hard Skills ซึ่งเป็นทักษะที่มีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการของเด็ก แต่ในปัจจุบันนี้ ทักษะ Soft Skills ก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน ที่ HOSS เราเรียกทักษะเหล่านี้ว่า “The Missing Skills”

หลักสูตรของเราจะเสริมให้การเรียนรู้ในโรงเรียนครบสมบูรณ์ขึ้นในทุกด้าน

“Soft Skills แม้จะได้รับการยอมรับน้อย แต่ก็สามารถชี้ชะตาอนาคตการทำงานได้” กล่าวโดย Peggy Klaus

ครูที่ดีที่สุด สอนจากหัวใจไม่ใช่จากหนังสือ

HOSS SSD Course

พัฒนา Soft Skills

(สำหรับเด็กอายุ 4-14 ปี)

ทดลองเรียนฟรี!
บทเรียนออนไลน์สำหรับเด็กๆ
A blessing in this difficult time!

การเรียนรู้ในช่วงแรกเริ่มของชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ เสริมการเรียนรู้ของเด็กให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น ด้วยห้องเรียนออนไลน์ของสถาบัน HOSS ซึ่งจัดโดยคณะครูและผู้ให้คำปรึกษาที่มีประสบการณ์และกระตือรือร้นในการสอน

เรียนพ่อแม่ผู้ปกครองที่เคารพ
ท่านสามารถจัดการงานที่คั่งค้างอยู่หรือไม่ก็พักผ่อนได้ตามสบาย
เราจะดูแลเด็กๆ ให้ท่านเอง